email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Waarderen van functies en belonen van mensen

Realistische beloning zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering

Door toegevoegde waarde in een functie te koppelen aan een passend beloningsniveau ontstaan gezonde werksituaties. Mensen weten wat er van hen wordt verwacht en wat een realistische beloning daarbij is. Managers hebben voldoende inzichtelijk waaruit verschillen in beloning ontstaan en kunnen medewerkers begeleiden in de groei en ontwikkeling naar een eventuele hogere functie dan wel het leveren van meer toegevoegde waarde in de organisatie.

Wij helpen organisaties op twee gebieden:

  1. Wat is voor de organisatie een verantwoord en gewenst beloningsbeleid? (beloningsadvies)
  2. Hoe kunnen de beloningsverschillen in functies het beste worden uitgelegd? (functiewaardering)

 

Beloningsadvies

Met een eigen en doordacht beloningsbeleid kunt u uw organisatie versterken.

Wij gaan veel verder! Onze resultaatgerichte en praktische aanpak combineert organisatiestructuur en toegevoegde waarde met belonen, waardoor de kernwaarden van uw organisatie sterker tot uitdrukking komen in het door u gewenste beloningsbeleid.

Wij helpen u met vraagstukken als: “Wanneer is de beloning ‘voldoende’, ‘marktconform’ en ‘individueel aantrekkelijk’?” Door uw manier van belonen kunt u uw medewerkers op een passende wijze aan uw organisatie binden. Dit kunt u van Eprom verwachten. Wij voeren onderzoeken uit naar marktconforme salarissen van functies in de Nederlandse arbeidsmarkt. Eprom beschikt over een database met feitelijke salarisgegevens vanuit diverse sectoren. Voor het ijken van functies in de markt hanteert Eprom een normlijn die op basis van CAO-informatie uit de Nederlandse markt is ontwikkeld.

Wij helpen u met vraagstukken als: “Hoe hoog moeten de salarissen zijn voor een verantwoord en gewenst beloningsbeleid?” Door eigen keuzes te maken over salarisniveaus bestuurt u de loonkosten van uw organisatie. Dit kunt u van Eprom verwachten. Wij begeleiden uw organisatie bij de ontwikkeling en implementatie van een eigen beloningsbeleid. Dit betekent ook dat wij u meenemen in het proces van besluitvorming en communicatie naar stakeholders.

Wij helpen u met vraagstukken als: “Heb ik een salarisstructuur nodig, en zo ja, hoe moet die eruit zien?” “Hoe krijg ik dit passend binnen de richtlijnen van de CAO?”. Dit kunt u van Eprom verwachten. Wij denken met u mee en bieden oplossingen voor beloningstechnische problemen. Onze oplossing is duurzaam en helpt uw organisatie in verdere groei en het bieden van perspectief voor medewerkers.

De Methode van Resultaatgericht Functiewaarderen (MRF)

Wat maakt de diverse functieniveaus in de organisatie uitlegbaar?

Alle functies worden qua niveau gerangschikt in functiegroepen en het is voor managers eenvoudig om uit te leggen waarom de ene functie een hogere of lagere functiegroep heeft dan de andere.

De mate waarin medewerkers onderlinge verschillen tussen salarissen van de diverse functies binnen de organisatie als ‘juist’ ervaren is van grote invloed op werkplezier en dus op medewerkersprestaties. Er zijn veel functiewaarderingssystemen om functies te rangschikken. Het ene systeem is wat technischer en ingewikkelderdan het andere systeem. De harde resultaten van de systemen, oftewel de rangorde van de gewaardeerde functies, zijn vergelijkbaar.

Eprom kan het juiste beloningsniveau bepalen en eenvoudig uitleggen waarom dit niveau juist is. Zo ontstaat acceptatie van salarisverschillen en rust over beloning bij medewerkers binnen organisaties. Dat is wat u van Eprom kunt verwachten. Eprom ondersteunt met het waarderen van functies met behulp van het functiewaarderingssysteem dat door de organisatie wordt gebruikt. Het maakt dus niet uit welk systeem wordt gebruikt. Voor organisaties die geen functiewaarderingssysteem hebben of die het door hun gebruikte systeem (evt. vanuit CAO) te technisch vinden en dit systeem willen vereenvoudigen heeft Eprom een eigen systeem beschikbaar “Methode Resultaatgericht Functiewaarderen” (MRF).

De Methode Resultaatgericht Functiewaarderen (MRF) is een methode van vergelijkend indelen vrij van cultuur- en sectorafhankelijke normopvattingen over salarisverschillen. De methode werkt met gezichtspunten die aansluiten op de specifieke kernwaarden van uw organisatie. Zo kunnen salarisverschillen binnen uw organisatie worden verklaard vanuit die zaken die binnen uw organisatie van belang zijn om toegevoegde waarde voor klanten te creëren.