email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Structureren van organisaties en functies

Daar waar mensen samenwerken ontstaat structuur als hulpmiddel om succesvol te zijn. Structuur en regels gaan snel een eigen leven leiden. Daardoor wordt samenwerken onnodig ingewikkeld en minder effectief. Samenwerken gaat dan lijken op het gezegde: “Vele handen maken licht werk zwaar”.
Resultaatgericht organiseren richt zich op het structureren van klant-leverancier-relaties van de organisatie. De kern wordt gevormd door de resultaatgerichte functie als klantgerichte werksituatie van medewerkers. Om samenwerking en de prestaties van medewerkers en organisaties te optimaliseren is het van belang om een duidelijk vertrekpunt voor managers en medewerkers te creëren. Eprom helpt hierbij door met de organisatie de volgende drie vragen te beantwoorden:

  1. Waarom zijn afdelingen en functies nodig? (organisatiestructuur)
  2. Wat voor resultaten worden vanuit functies voor (interne en externe) klanten verwacht, welke problemen moeten hierbij worden opgelost en welke deskundigheid is hiervoor nodig? (functiebeschrijvingen)
  3. Welke bekwaamheden moeten medewerkers hebben om succesvol te presteren (competentieprofielen)

Organisatiestructuur

Waarom zijn afdelingen en functies nodig?
Organisaties worden flexibeler en zijn gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor klanten.
Organisaties hebben structuur nodig om niet als een willekeurige groep mensen ´bezig´ te zijn met werken maar om consequent toegevoegde waarde voor klanten te realiseren. Vanuit resultaatmanagement wordt de benodigde structuur ingebracht door de te bereiken resultaten helder te maken. Door niet te werken met vaste werkprocessen, regels en systemen ontstaat ruimte voor creativiteit en innovatie. De organisatie kan flexibeler inspelen op veranderende klantwensen waardoor de concurrentiekracht zal toenemen.
Eprom helpt u bij het onderzoeken van die kernwaarden binnen uw organisatie waarmee u zich onderscheidt van uw concurrenten. Vervolgens kan de organisatie consequent worden ingericht vanuit deze onderscheidende waarden. Door de kernwaarden leidend te laten zijn bij vraagstukken over het wel of niet oprichten van afdelingen, outsourcing, specialisatie en functiedifferentiatie, is de gehele organisatie gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor klanten.

Functiebeschrijvingen

Wat voor resultaten worden vanuit functies voor (interne en externe) klanten verwacht, welke problemen moeten hierbij worden opgelost en welke deskundigheid is hiervoor nodig?
Voor medewerkers wordt duidelijk wat zij moeten realiseren en waarom dit belangrijk is.
Resultaatgerichte functies zijn afgebakende werksituaties waarin toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de organisatie. Iedere functie heeft daarmee eigen interne en externe klanten waaraan eigen resultaten worden geleverd.
De resultaatgerichte functiebeschrijving vormt een heldere weergave van de gewenste functieresultaten (output), de zelfstandig op te lossen problematiek (throughput) en de benodigde kennis en vaardigheden (input) als zijnde de waardeketen van een functie om tot resultaten te komen. Veranderlijke functie-informatie over te volgen procedures en te gebruiken systemen wordt achterwege gelaten waardoor beschrijvingen bondig en duurzaam zijn.
Doordat de betekenis van de functie helder wordt kan de medewerker zich daadwerkelijk verbinden aan de eigen te bereiken resultaten. Medewerkers kunnen vanuit zelfstandigheid oplossingen inbrengen om de gewenste resultaten te realiseren en kunnen eigen toegevoegde waarde voor klanten beleven. Werkplezier en inzet nemen toe waardoor prestaties verbeteren.
Met resultaatgerichte functies wordt de verdeling van verantwoordelijkheden tussen functies helder als basis voor effectieve samenwerking. Tevens vormen resultaatgerichte functies de bouwstenen voor een resultaatgerichte organisatiestructuur met een oriëntatie op toegevoegde waarde voor klanten.

Competentieprofielen

Bekwaamheden die nodig zijn om resultaten te realiseren die behoren bij de functie van de medewerker.
“Wat moeten mensen kunnen?” en niet “Hoe moeten zij hun werk doen?”
Bij competentiemanagement worden persoonlijke kwaliteiten vaak beschreven als gedragskenmerken, waardoor de valkuil bestaat dat medewerkersontwikkeling wordt bestuurd vanuit normen en oordelen over gewenst gedrag. Hoe moet je je gedragen om succesvol te zijn?
Eprom koppelt competenties direct aan het proces van waardecreatie binnen functies. Oftewel, welke bekwaamheden moet iemand hebben om de beoogde resultaten te realiseren. Hierdoor heeft de medewerker meer duidelijkheid over de te ontwikkelen kwaliteiten om eigen resultaten te realiseren.
Het resultaatgerichte competentiemodel van Eprom definieert 12 universele competenties, op meerdere niveaus, die nodig zijn om de beoogde resultaten te realiseren.