email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

SIP als antwoord op buitensporige functiedifferentiatie en functievorming

In 2006 heeft Eprom in samenwerking met KPN HR Functiewaardering (KPN FW) middels een gefaseerde aanpak een methodiek ontwikkeld voor resultaatgerichte ordening en structurering van functies (SIP model). Hiermee heeft KPN een forse reductie van het aantal functies binnen het CAO functiegebouw gerealiseerd, te weten van 1.600 naar 167.

Projectomschrijving

KPN kent een hoge reorganisatiegraad en sterke reductiedoelstellingen. Het afdelings‐ en periodegebonden beschrijven
van functies werd als een remmende factor op zowel inzicht in als de flexibiliteit van de organisatie ervaren. Reductie van
het aantal functiebeschrijvingen en vergroting van de kwaliteit van de over te blijven functiebeschrijvingen werd door KPN FW
als mogelijkheden gezien voor het vergroten van het gewenste inzicht en de flexibiliteit. KPN FW zag mogelijkheden door middel van vernieuwing van de bestaande functiefamilies en door gelijksoortige functies per
schaalniveau te standaardiseren.

KPN FW heeft Eprom gevraagd om middels twee pilotprojecten een reductie van functiebeschrijvingen te realiseren voor de
functies op schaal 6, 7 en 8 binnen KPN. Het resultaat van deze pilotprojecten is dat een methodiek voor resultaatgerichte
ordening en structurering van functies is ontwikkeld (SIP model) en dat een forse reductie van het aantal functies is
gerealiseerd (schaal 6: van 135 naar 13, schaal 7: van 170 naar 14 en schaal 8: van 158 naar 16 functies). Op het moment dat
het model met de voor KPN benodigde profielen was vastgesteld, zijn alle ‘oude’ functies door KPN FW aan de SIP‐profielen
toegedeeld. De (167) standaardfuncties zijn in concept aangeleverd door Eprom, met gebruik van de Eprom Functiemanager.
KPN FW heeft zelf de redactieslag op de concepten uitgevoerd en de definitieve standaardfuncties vastgesteld. Volgend op de
pilots heeft KPN FW Eprom gevraagd om m.b.v. het SIP model de overige schalen binnen het CAO functiegebouw onder de
loep te nemen en een raamwerk van rompfuncties te ontwikkelen, zodat uiteindelijk het complete CAO functiegebouw
gestandaardiseerd zou zijn.

Resultaat

Resultaat van het project is geweest een functiegebouw met 167 standaardfuncties (teruggebracht van 1.600 functies).
De door Eprom opgeleverde conceptfuncties hebben resultaatgerichtheid en eenvoud als belangrijkste kenmerken en
vormen een belangrijke basis voor de vergroting van bedrijfsmatigheid, snelheid en flexibiliteit van organisatieontwikkeling.

De Internet Functiemanager als hulpmiddel

Voor de clustering van functies heeft Eprom gebruik gemaakt van de Internet Functiemanager. Met behulp van deze
online tool zijn alle 1600 bestaande functiebeschrijvingen van het KPN CAO functiegebouw gestructureerd vastgelegd.
Middels een bureaustudie en de gestructureerde beschikbaarheid van alle functies in de Internet Functiemanager heeft
Eprom alle functiebeschrijvingen geïnventariseerd en geordend. De ordening heeft plaatsgevonden door middel van toetsing
aan SIP, waardoor een eerste clustering van functies kon worden gemaakt. Op basis van deze clustering van functies is
een raamwerk ontwikkeld van rompfuncties voor het CAO functiegebouw dat op hoofdlijnen inizcht heeft gegeven in de
diverse type functies en de bijbehorende vakmanschapen binnen KPN.

Impact van SIP op de besturing van de organisatie

Met SIP vindt je aansluiting tussen het op centraal niveau besturen van de organisatie (structurele loonkosten, blauwdruk van de organisatie ‘waar liggen de verantwoordelijkheden’, karakters van vakmanschap binnen de
organisatie, overstijging van werkvelden opzetten in groeipaden) en het besturen van de dagelijkse gang van zaken. De SIP functieprofilering kan gezien worden als de bouwstenen van de organisatie. Met het functiehuis kan een
organisatie de gehele organisatie inrichten. De organisatie is flexibeler in reorganisaties en is in potentie effectiever met de inzet van personeel. De SIP functieprofilering is de basis voor duurzame beloning en ontwikkeling van medewerkers binnen
hun carrièrepad bij KPN.

Het SIP model

Bij de ontwikkeling van het model is uitgegaan van de universele resultaatgerichte functie. Die functie is in feite niets
anders dan een transformatieproces. Er is een uitgangssituatie, die wordt bewerkt tot een nieuwe situatie die waardevol
is voor een ander. Hierbij zijn drie fasen die binnen functies worden doorlopen:

– De Inputfase waarbij, vanuit de eigen invloed van de functionaris, voorzien wordt in de uitvoeringsvoorwaarden.
– De Throughputfase waarbij de input zodanig verandert dat er toegevoegde waarde wordt geleverd aan (interne) klanten.
– De Output fase waarbij wordt aangegeven waar de functionaris vanuit de klant op aanspreekbaar is.

Door differentiatie van functies binnen een organisatie ontstaat er naast het feitelijk maken van producten de behoefte
aan organisatie in de zin van een behoefte aan sturing tussen functies en een behoefte aan informatie op basis waarvan
gestuurd kan worden. In het SIP model zijn deze drie begrippen (sturing, informatie, producten) gepositioneerd als
de onderscheidende vakmanschappen.