email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

In gesprek met Annemarie Mulder, Tata Steel – Projectleider ORBA

In vervolg op de CAO-afspraak is vanaf 2005 door Tata Steel IJmuiden en betrokken partijen gewerkt aan de implementatie van het ORBA-functiewaarderingssysteem. In 2006 is de systeemopbouw met bedrijfseigen referentiefuncties afgerond. Voor de toepassing van het functiewaarderingssysteem is door Tata Steel IJmuiden gekozen voor de referentiemethode waarbij functies worden ingedeeld door inhoudelijke vergelijking met referentiefuncties.Voor functiebeschrijvingen is gekozen voor een functiegebouw met standaardfuncties ingedeeld in negen functiefamilies. Dit functiegebouw geldt als vaste set van functiebeschrijvingen voor alle bij Tata Steel IJmuiden voorkomende functies. Medio 2008 is Eprom organisatie adviseurs ingeschakeld voor het produceren en ondersteunen van de implementatie van dit functiegebouw én voor het maken van een aantal scenario’s voor het verkrijgen van inzicht in de loonkostenmutaties bij de invoering van de nieuwe functiewaarderingsuitkomsten. Op 1 april 2010 was de formele implementatie een feit, waarbij een functiegebouw met uiteindelijk 500 functies is geïntroduceerd. Projectleider Annemarie Mulder kijkt terug op een zwaar, doch succesvol traject waarin het onmogelijke mogelijk werd met structuur.

Wat was voor u de grootste uitdaging bij de start van dit project?

Het creëren van commitment in alle lagen van de organisatie startend in een reeds langer lopend project met veel stakeholders die het project vanuit zeer verschillende visies benaderden.

Wat zijn de resultaten van dit project?

Iedere medewerker heeft een functie en weet welk salaris daarbij hoort. Verantwoordelijkheden van functies zijn transparant en resultaatgericht gemaakt vanuit de toegevoegde waarde keten. Verder is er overeenstemming bereikt tussen vakbonden en bedrijfsleiding over de conversie. Het opgeleverde functiegebouw is een duurzame set van ORBA-gerefereerde functiebeschrijvingen waarmee de komende jaren kan worden voorzien in alle functiewaarderings- en functiebeschrijvingsbehoeften van de gehele onderneming.

Kunt u iets vertellen over de gehanteerde aanpak?

Functiegebouw: 500 functies, 9 functiefamilies in 2 jaar tijd
Het project is opgesplitst in vier fasen. De eerste fase betrof het ontwerp van het functiehuis. In 1 jaar tijd is een functiehuis gemaakt met in totaal 500 functies, verdeeld over 9 functiefamilies. De samenwerking in koppels tussen de 6 Eprom adviseurs en de 3 functiewaarderingsadviseurs van Tata Steel IJmuiden is erg effectief geweest.
Tijdens dit traject is bijzondere aandacht besteed aan het verkrijgen van draagvlak voor de nieuwe generieke én resultaatgerichte functies. De transparante aanpak en de gekozen resultaatgerichte invalshoek maakte het makkelijk om informatie uit te wisselen over functies. De terugkoppeling op gewenste functiewijzigingen ging altijd gepaard met duidelijke argumenten. Het aantal interviews met functiehouders is beperkt gebleven. Veel informatie was beschikbaar in de vorm van huidige functiebeschrijvingen en loopbaanpaden. Alle functies zijn behandeld en goedgekeurd in een daarvoor opgerichte Technische Commissie (TC). Het model van functiebeschrijven is vooraf strak vastgesteld en uitgelegd, zodat de kwaliteit voor de TC goed toetsbaar was.

Implementatie functiegebouw
Tegen het einde van fase 1 is gestart met de voorbereiding van de implementatie, te weten de koppeling van medewerkers aan functies Gestart is met de ontwikkeling van een functieselectie instrument. Dit instrument is ingezet om de verbinding te maken tussen de feitelijke werkzaamheden en de nieuwe functiebeschrijvingen. Onder begeleiding van HR, de afdeling Functiewaardering en Eprom zijn workshops georganiseerd voor alle managers. Managers hebben met behulp van het instrument zelf hun medewerkers gekoppeld aan een functie. Een stuurgroep heeft de definitieve koppelingen gefiatteerd. Op 1 april hebben alle medewerkers een brief gekregen met daarin de nieuwe functie, de bijbehorende functiegroep en het salaris.

Inzicht in de loonkostenmutaties vanuit meerdere scenario’s bij invoering van de nieuwe functiewaarderingsuitkomsten
Onderdeel van de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem was de beoogde overeenstemming over de conversie tussen Tata Steel IJmuiden en de vakorganisaties. Eprom heeft gezorgd voor doorrekening van een drietal scenario’s waarmee Tata Steel IJmuiden de onderhandelingen is ingegaan met de vakbonden. Bij de laatste overleggen is door vakorganisaties en werkgever teruggekomen op het eerste scenario dat door Eprom is gemaakt. Kort daarop volgde het definitieve akkoord.
De geboden oplossing, de bedrijfseigen conversietabel, is voorzien van een logische opbouw van klassenbreedten. Deze conversietabel is hiermee voor langere tijd bruikbaar.

Wat heeft u als waardevol ervaren in de samenwerking met Eprom?

In Eprom hebben we een partij gevonden die verantwoordelijkheid durft te nemen voor complexe projecten. Ik kijk met tevredenheid terug op snelle, adequate levering, met enige regelmaat op ad hoc basis, in combinatie met een flexibele houding waarin meegedacht is over bedrijfskundige maatwerkoplossingen. De samenwerking tussen Tata Steel IJmuiden en Eprom is erg effectief geweest. De inbreng van de deskundigheid betreffende resultaatgerichte functiebeschrijvingen op basis van input, throughput en output heeft geleid tot een zeer duurzaam functiehuis.

Kritische succesfactoren
– Communicatie en de inzet van HR-ondersteuning;
– Samenwerking met Eprom;
– Voortgang in het verkrijgen van draagvlak.

Lessons learned
– Organisatiesensitiviteit en het belang van het creëren van een gezamenlijk eenduidig beeld over de problematiek met alle stakeholders;
– Belang van commitment, betrokkenheid en draagvlak van het hogere management i.v.m. uitlegbaarheid in de implementatiefase;
– Ondanks weerstand focus houden op het gezamenlijk vastgestelde eindresultaat en de planning;
– Succesvolle Implementatie van het functiehuis was alleen mogelijk door het getoonde leiderschap van de leidinggevenden.

Hoe kijkt u in één zin terug op het hele traject?

Het met vele mensen succesvol implementeren van een onmogelijk ogend project geeft aan dat het stellen van hoge doelen door goede integere samenwerking tot grote resultaten kan leiden.